Радијаторите  ТЕРМОСТИЛ  се  пакуваат  во  картонска  кутија  заедно  со приборот за монтажа - пластични конзоли за прицврстување на ѕидот, типли и завртки, механички вентил за воздух. штопна и упатство за монтажа.            Складирањето е пожелно да биде во суви и проветрени простории.   - Инсталацијата за греење мора да биде изведена по сите важечки прописи и   стандарди. - Флуидот во системот за греење мора да биде омекнат по прописите за   тврдоста на работниот флуид. - Не се препорачува празнење на инсталацијата заради спречување на корозија   на радијаторите. - Инсталацијата на радијаторите мора да ја изведе стручно лице кое е обучено   за инсталација.  
Технички информации:
Транспорт и складирање:
Вградување и користење:
Стандардна висина Х (мм) Стандардна ширина Л (мм) Приклучок Притисок на испитување Максимална температура Максимален раб. притисок 825, 970, 1225, 1500 400, 450, 500, 550, 600, 700, 800 Г 1/2“ 15 бари 110 °C 10 бари Технички податоци: Models NO1-P NO1-S NO2-P NO2-S
            Цевните  радијатори ТЕРМОСТИЛ се  изработуваат од  челични заварени профили  -  овален  профил  30*15*1.2  мм,  и  квадратен  профил  25*25*2  мм. Заварувањето  се  изведува во три постапки,  зависно  од тоа  за која операција се работи: MIG-MAG,  TIG  и  HF (високофреквентно заварување). Комплетното  зава- рување  е  на CNC машини. 
                                               Како третман на хемиска заштита пред електростатско фарбање, се користи електрохемиско одмастување, електрохемиско фосфатирање и пасивација. Пластифицирањето се врши со електростатско нанесување на праш-  каста боја и печење на 180°C. Како медиум за испитување се користи компримиран воздух на 15 бари.
Производствен процес
Радијаторите се изработени со 4 стандардни приклучоци Г1/2. Како главен медиум се користи вода, но  може  да се користат и посебни средства против замрзнување, што  се  наменети  за таа цел.
Материјал
- метален квадратен профил 25*25*2 мм - метален овален профил 30*15*1,2 мм
- Приклучување од една страна к = 1.0 - Дијагонално приклучување к = 1.011 - Приклучување од долна страна к = 0.959
Коефициент на искористување во зависност од начинот на приклучување
Со секој радијатор спакувани се 3 или 4 пластични  конзоли, со кои тој безбедно се  монтира  на подлогата. 
NO2-P 1500/450
NO1-P 1250/500
NO2-S 970/550
NO1-P 970/600
гаранција 3 години Дома Производи Галерија Контакт
Термостил ДООЕЛ 2314, Блатец, Виница Р. Македонија тел. +389 (0)71 331 066
Термостил ДООЕЛ Блатец, Виница  Македонија
by Termostil team